Історія інституту

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ: ВІД ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Історія інституту сягає у 1921 рік, коли створено Черкаський інститут народної освіти з єдиним факультетом – соціального виховання, до складу якого увійшло природниче відділення. Внаслідок реорганізації інституту в 1930 році створено природничий факультет, який очолив П. П. Орлов. 

В той час, за участі П. П. Орлова, засновано зоологічний музей, який містив 2000 експонатів місцевої та світової фауни. Наукові співробітники кафедри ботаніки на чолі із завідувачем А. В. Коломійцем доклали зусиль для створення у 1936 році ботанічного саду площею 11,6 га. На жаль, значних збитків музею і саду завдала Велика Вітчизняна війна. Свою роботу під керівництвом доцента П. П. Орлова факультет відновив у 1944 р.

З 1947 до 1987 р. природничий факультет очолював доцент О. М. Дудник – його любили студенти та викладачі і цілком справедливо вважали «душею факультету». До початку 70-х років ХХ ст.. підготовка студентів на природничому факультеті велася за спеціальністю «біологія з основами сільського господарства», а згодом за спеціальністю «біологія та хімія». З 1987 до 2005 р. природничий, а згодом біологічний, факультет очолював доцент, кандидат біологічних наук, Відмінник народної освіти України, учитель-методист С. І. Дерій. Під його керівництвом помітно зросла матеріально-технічна база, було обладнано лабораторії факультету, розпочато підготовку студентів за новою спеціальністю – «екологія та охорона навколишнього середовища». З 2005 по 2008 рік факультет очолював доцент, кандидат біологічних наук М. Н. Гаврилюк, а з 2008 року, після об’єднання біологічного і хімічного факультетів, його обрано директором інституту. З 2010 року навчально-науковий інститут природничих наук очолює доцент, кандидат педагогічних наук Т. С. Нінова

Історичні корені кафедри біології сягають початку утворення інституту, коли існували кафедри ботаніки і зоології. Кафедру ботаніки очолювали: у 1946-1958 рр. – доцент Ю. В. Солодовник, у 1959-1961 рр. – доцент М. І. Петруня, у 1961-1968 рр. професор І. С. Сидорук, у 1968-1987 рр. – професор І. Г. Дерій, у 1987 р. – доцент С. І. Дерій. Професор І. Г. Дерій, будучи дендрологом, зробив істотний внесок в озеленення населених пунктів: під його керівництвом відбувалося закладання дендраріїв у ботанічному саду університету, у дендропарку м. Олександрія, численних парків у містах та селах області. На кафедрі ботаніки в різні часи працювали: професор П.М. Потульницький, за його підручником «Ботаніка: анатомія і морфологія» й донині навчаються студенти; доценти О. Н. Моляка, З. С. Діденко, І. Д. Середа, М.І. Петруня, П. П. Гладкий. Душею і організатором усіх факультетських заходів упродовж свого трудового життя була доцент А. А. Гичко. Значний вклад у розвиток ботанічного саду університету зробив доцент І. А. Шутенко.

Кафедру зоології довгий час очолював доцент Д. І. Кузнєцов, який вивчав фауну Черкащини. З 1961 року на кафедрі зоології працював професор С. Л. Самарський, який очолював її упродовж 1966-1977 рр. У 1963 році на кафедрі відкрито аспірантуру з зоології. Під керівництвом С.Л. Самарського навчалося понад 20 аспірантів, які успішно захистили дисертації. Понад 30 років на кафедрі зоології працювала Г. З. Козлова, активний громадський діяч та ініціатор заходів з охорони фауни Черкащини. З 1977 до 1987 р. кафедрою зоології завідувала доцент Н. Т. Нікітченко, яка проводила дослідження ектопаразитофауни ссавців і птахів Середнього Придніпров'я. 

Від початку створення кафедри біології (1987 - 2004) нею керувала кандидат біологічних наук, доцент Г. П. Олійник, з 2004 р. кафедру очолювала кандидат біологічних наук, доцент, фахівець у галузі нормальної фізіології та менеджменту Т. О. Мельник. На сьогодні кафедру біології і біохімії очолює доктор біологічних наук, професор, член - кореспондент Академії педагогічних наук України Ф. Ф. Боєчко, автор багатьох підручників і посібників для студентів вищої школи.

Викладачі кафедри досить успішно поєднують педагогічну роботу з науковою, працюючи над науковими темами різного біологічного спрямування. Так, над темою «Дослідження дії вітамінів і вітамінно-мінеральних комплексів на імунозахисні функції організму та окремі сторони обміну вуглеводів і ліпідів» працюють професор Ф. Ф. Боєчко, доценти В. Л. Соколенко, Л. О. Боєчко  та кандидат біологічних наук Соколенко С.В.

Доцент Осипенко В.В., кандидат біологічних наук Зубенко О.Г. та старші викладачі Ігнатенко І.А., Бавикіна Н.Ю. і Сливка Л.Ф. проводять дослідження з теми «Моніторинг біорізноманіття та стратегія його збереження в умовах Середнього Подніпров'я». Тему «Освітньо-інформаційне середовище, як фактор цілісного розвитку особистості» досліджують доцент Мельник Т.О. і старший лаборант кафедри Компанієць Ю.О. Дана тема виконується на основі договорів про співпрацю між Центром інформаційних технологій ІТС (м. Київ), ННІ природничих наук ЧНУ імені Богдана Хмельницького та Геронимівською ЗОШ І-ІІІ рівня Черкаського району Черкаської області.

Після набуття у 1996 році педінститутом статусу університету природничий факультет розділено на біологічний та хімічний, набір студентів почали здійснювати окремо за спеціальностями «біологія» та «хімія».

Деканом хімічного факультету було призначено кандидата хімічних наук, доцента Н. Є. Карловську, випускницю природничого факультету ЧНУ, яка очолювала факультет упродовж 1996-2006 рр. Деканами факультету були: кандидат хімічних наук, доцент В. І. Бойко (2006-2007), кандидат педагогічних наук, доцент Т. С. Нінова (2007-2008), нині –  директор ННІ природничих наук. Викладачі хімічного факультету інтелектуали, цікаві особистості, серед них: професори В. Т. Чуйко, О. В. Білий, В. М. Найдан, заслужений працівник освіти України А. С. Сегеда, доценти Л. М. Біла, П. І. Маркелов, Л.Л. Крупаткін, В. О. Лапа, Е.П. Ліщинський, Г. С. Сизоненко, В. М. Бочарнікова, старші викладачі М. К. Безбах, І. О. Кругляк, І. А. Тодоров, Г. Д. Найдан, А. Д. Ситник, Т. І. Нелень, Р. І. Василишина. 

Основним напрямом роботи колективу кафедри хімії та наноматеріалознавства під керівництвом завідувача кафедри, доктора хімічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Б. П. Мінаєва є дослідження ароматичних і спектральних властивостей нових сполук (циркуленів) та їх похідних для створення органічних світловипромінюючих пристроїв та органічних польових транзисторів в області нанофотоніки та фотовольтаїки (доц. Мінаєва В. О., к.х.н. Баришніков Г. В., викл. Бондарчук С. В., аспірант Н. М. Карауш).

Професор Б. П. Мінаєв входить у сотню найкращих науковців України. За рейтингом бібліотеки ім. Вернадського займає 37 позицію, а за рейтингом Google Scholar серед викладачів Черкаського національного університету  займає перше місце. У його доробку налічується 590 наукових праць. Під керівництвом Б. П. Мінаєва виконано та захищено 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук та 4 дисертаційних роботи на здобуття наукових ступенів доктора хімічних наук та доктора фізико-математичних наук. У 2015 році професор Б. П. Мінаєв отримав грант Президента АН Китаю терміном на один рік.

Важливим напрямом роботи кафедри хімії та наноматеріалознавства є теоретичне та експериментальне дослідження механізмів хімічних перетворень органічних сполук та індексів їх реакційної здатності (доценти О. Ю. Фесак, В. В. Смалиус), застосування хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом для дослідження електрохімічних властивостей сполук (доценти О. П. Шевченко, О. А. Лут), спектрофотометричні дослідження з метою вилучення, концентрування та визначення аналітів аніонної природи (доцент О.С.Погребняк,), експериментальне дослідження метал-карбонових    нанокомпозитів ( доценти Ю. А. Шафорост, В. І. Бойко), дослідження пов’язані з синтезом властивостей аналогів гумінових кислот, нанокомпозитів металів, наночастинок благородних металів (к.х.н. В.А.Литвин, ст..викл Р.Л. Галаган ). Під керівництвом викладачів кафедри та студенти хіміки виконують наукові дослідження на базі лабораторії спеціальних видів експертиз НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, дослідницьких лабораторій ВАТ «Юрія Фарм» тощо.  

Всі розробки кафедри патентуються та публікуються у міжнародних рейтингових виданнях. Зокрема за останні 3 роки опубліковано близько 50 наукових статей та 5 великих оглядових статей у визнаних журналах з імпакт-факторами. Крім того наукова робота кафедри хімії та наноматеріалознавства визнана і у дзеркалі наукометричної бази Scopus, за даними якої професор Б.Ф. Мінаєв має індекс цитування (h-індекс) рівний 28, викладач Баришніков Г. В. – 13, доцент Мінаєва В. О. – 12, викладач Литвин В. А. – 4. У 2015 р. викладачі к.х.н. Г. В. Баришніков и  к.х.н. В. А. Литвин стали лауреатами Премії Президента України для молодих учених в галузі фізико-математичних та технічних наук.

До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти. Зокрема, студенти хіміки вісім разів ставали переможцями конкурсу стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду Віктора Пінчука.

Кафедра екології та агробіології у складі ННІ природничих наук була створена у 2002 році. В організації кафедри і розгортанні наукової роботи значну роль відіграв доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства України М. І. Бащенко, який очолював її до 2005 року. Протягом десяти років (2005-2015 рр.) завідувачем кафедри був В. Я. Білоножко – доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної академії аграрної освіти. Ним створено наукову школу, яка вивчає агроекологічні аспекти вирощування круп’яних культур. У червні 2015 року кафедру очолив О. В. Спрягайло – доцент, кандидат біологічних наук, дендролог, ініціатор створення ряду природно-заповідних об’єктів на теренах Черкащини. 
На кафедрі здійснюють різновекторні наукові дослідження, зокрема проводяться дослідження впливу екологічних та агротехнічних факторів на посівні якості і врожайні властивості насіння круп’яних культур (В. Я. Білоножко), ведеться моніторинг орнітофауни Середнього Подніпров’я та розробляється стратегія її збереження (М. Н. Гаврилюк), досліджується культивована дендрофлора Середнього Подніпров’я та розробляються рекомендації щодо її оптимізації (О. В. Спрягайло), вивчається біологія та екологія дикорослих і культурних рослин Черкаської області в умовах антропогенного впливу (О. А. Спрягайло), проводиться оцінка структури і динаміки рослинності Кременчуцького водосховища та розробляються заходи щодо її охорони (В. А. Конограй), здійснюються дослідження, спрямовані на вивчення формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університетів (Л.М. Титаренко).

Викладачі кафедри разом із студентами беруть участь у соціально значимих проектах, пов’язаних із збереженням навколишнього середовища, зокрема в щорічній акції «Первоцвіт» (охорони рідкісних ранньоквітучих рослин в урочищі «Холодний Яр» ), акції «Чисте місто», «Дай нове життя джерелам» тощо.

 

У 2007 році в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на базі хімічного факультету було відкрито нову спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2015 року в інституті проведено перший набір студентів на нову спеціальність «Управління проектами» і у зв’язку з відкриттям спеціальності створено нову кафедру «Якості, стандартизації та управління проектами», завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Н. А. Єфіменко, яка є автором понад 90 публікацій, навчальних посібників та монографій. На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців в ННІ природничих наук існує потужна матеріально-технічна: працює шість науково-дослідних лабораторій. Функціонують два комп’ютерні класи, навчально-наукові лабораторії біохімії, екології, неорганічної, аналітичної та органічної хімії, фізико-хімічних методів досліджень; зоологічний музей.


Важливою базою для підготовки студентів-біологів та екологів є ботанічний сад університету, який є осередком з охорони та збереження біорізноманіття у Середньому Придніпров’ї. На площі 4,5 га зібрано колекцію близько 100 таксонів деревних, 300 трав’янистих рослин.

Інститут пишається своїми випускниками, серед яких – заслужені вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, науковці не тільки в Україні, а й за кордоном. Це доктори наук В.А. Соломаха (КНУ імені Тараса Шевченка), Д. В. Дубина (Інститут ботаніки НАН України), В.В. Аністратенко (Інститут зоології НАН України), Л. І. Білик (ЧДТУ), доценти М.П. Зажирко (директор Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу), В. А. Кузовенко (Національний університет харчових технологій), Н. В. Загоруйко, С. Ф. Зражевський, С. А. Морозова, О. М. Хоменко, Л. Б. Ящук (ЧДТУ), О. Л. Проценко (Черкаській інститут банківської справи), Т. В. Магльована, С. А. Мукомел (Черкаська академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля), заслужені учителі України, Н. В. Підгора, Л. О. Головачова, вчитель-методист І. С. Баранова та багато інших.

Програма розвитку інституту передбачає як розширення напрямів підготовки студентів так і покращення рівня освітньої, наукової, виховної  діяльності в інституті. Перший передбачає відкриття нових природничих спеціальностей, а саме: садово-паркове господарство, географія; другий – забезпечення якості освіти, рівня підготовки фахівців, збереження і розвиток матеріально-технічної бази інституту. 

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua