Список основних публікацій викладачів кафедри

Список основних публікацій викладачів кафедри якості стандартизації та управління проектами 

 

Єфіменко Н. А.

 1.  Єфіменко Н. А. Механізм багаторівневого прогнозування відтворення якості капіталу в машинобудуванні / Н. А. Єфіменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету / Гол. ред. С. М. Шкарлет. – Чернігів, 2011. – № 4 (54). – С. 105 – 110.
 2. Єфіменко Н. А. Організаційно-економічний механізм реалізації резервів якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу / Н. А. Єфіменко // Вісник Дніпропетровського університету Серія: Економіка. – Дніпропетровськ, 2011. – Т 19. № 10/1. – С. 177 – 182.
 3. Єфіменко Н. А. Перспективи забезпечення конкурентоспроможності машинобудування України як чинника відтворення якості капіталу інших галузей / Н. А. Єфіменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету – Житомир, 2011 – №3 (57) – С. 238 – 241.
 4. Єфіменко Н. А. Механізм покращення підприємницької діяльності в Україні / Н. А. Єфіменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету – Житомир, 2012 – № 4 (62) – С. 300 – 302.
 5. Єфіменко Н. А. Моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв / Н. А. Єфіменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Чернігів, 2014. – № 3(67) – С. 249 – 253.
 6. Єфіменко Н. А. Система моніторингу якості продукції комбікормового виробництва / Н. А. Єфіменко // Системи обробки інформації. –: ХУПС, 2014. – Вип. 1(117). – С. 211 – 213.
 7. Єфіменко Н. А. Особливості застосування автоматизованих систем управління технологічним процесом якості продукції машинобудівного підприємства за умов динамічного впливу зовнішнього середовища / Н. А. Єфіменко  // Збірник наук. праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 4(37) – С. 186 – 189.
 8. Єфіменко Н. А. Сучасна модель відтворення кості капіталу в промисловості / Н. А. Єфіменко, Г. В. Рябікова // Економіка Криму. – Сімферополь, 2011. – № 3(36) – С. 82 – 87.
 9. Єфіменко Н. А. Формування моделі оцінки якості та ефективності контролю на фармацевтичному підприємстві / Н. А. Єфіменко, Т. М. Портянко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011. – №6(62). – С. 228 – 236.
 10. Єфіменко Н. А. Методичні підходи розвитку цільової функції якості на харчових підприємствах / Н. А. Єфіменко, Т. І. Ткаченко // Східноєвропейський журнал передових технологій – Харків, 2012. – № 4/3(58). – С. 61 – 64.
 11. Єфіменко Н. А. Впровадження інтегрованих інформаційних технологій в управлінський процес машинобудівних підприємств на основі принципу CALS-технологій / Н. А. Єфіменко, Г. В. Рябікова // Управління проектами, системний аналіз і логістика – К., 2012. – № 9. – С. 314 – 319.
 12. Єфіменко Н. А. Розробка методики визначення показників результативності контролю якості в умовах дискретних виробництв / Н. А. Єфіменко, Г. В. Рябікова // Управління проектами, системний аналіз і логістика – К., 2012. – № 10. – С. 466 – 471.
 13. Єфіменко Н. А. Пошук резервів вдосконалення системи управління якістю на машинобудівних підприємствах / Н. А. Єфіменко, К. О. Черновська // Східноєвропейський журнал передових технологій – Харків, 2013. – № 1/9(61)– С. 69 – 72.
 14. Єфіменко Н. А. Методичні положення формування параметрів відтворення якості основного капіталу в машинобудуванні / Н. А. Єфіменко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2012. – № 4(217) – С. 74 – 79.
 15. Єфіменко Н. А. Проблеми забезпечення безпеки і якості на комбікормових підприємствах / Н. А. Єфіменко, Т. І. Ткаченко // Матеріали X науково-практичної конференції . – Прага, 2013 – 2014. – С. 33 – 35.
 16. Єфіменко Н. А. Механізм управління багаторівневим відтворенням якості капіталу в машинобудуванні / Н. А. Єфіменко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. – Черкаси, 2013. – С. 78 – 80. 

Фесак О. Ю.

 1. Найдан В. М., Фесак О. Ю. Диазореакции с непредельными соединениями IV. Взаимодействие винилбутилового эфира с хлоридами арилдиазония // Журнал общей химии. – 1997. – Т. 67, вып. 3. – С. 454-456.
 2. Найдан В. М., Фесак О. Ю. Диазореакции с непредельными соединениями V. Взаимодействие винилфенилового эфира с хлоридами арендиазония // Журнал общей химии. – 2000. – Т. 70, вып. 10. – С. 1702-1704.
 3. Найдан В. М., Фесак О. Ю. Взаємодія вінілового ефіру п-крезолу з хлоридами арендіазонію // Вісник Черкаського. ун-ту. Сер.хім. наук. – 2002. – Вип. 30. – С. 46-49.
 4. Найдан В. М., Фесак О. Ю. Диазореакции с непредельными соединениями VІІ. Винил-п-метилфениловый и винил-п-нитрофениловый эфиры в реакции Меервейна // Журнал общей химии. – 2003. – Т. 73, вып. 9. – С. 1501-1502.
 5. Найдан В., Фесак О. Діазореакції з вініловими етерами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 157-164.
 6. Пат. України № 74678, МПК СО7С 47/52. Спосіб одержання 1-нафтилоцтового альдегіду / Найдан В.М., Фесак О.Ю. (Україна); Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького; Заявл. 16.02.2004; Опубл. 16.01.06. Бюл. №1; 2006.
 7. Пархомець А. В. Хлорарилювання вінілетилового етеру /А. В. Пархомець, М. А. Савченко, О. Ю. Фесак. // Вісник ЧНУ. – Сер. Хім. – Вип. 174. – 2010. – С. 73-79.
 8. С. В. Бондарчук, Б. Ф. Минаев, А. Ю. Фесак. Исследование методом функционала плотности равновесной геометрии и колебательных спектров тетрахлоркупратов(II) арилдиазония // Materiály V Mezinárodní vědecko-praktická konference “Dny vědy-2009”. – Praha, 27.03-05.04.2009. – P. 49-52.

Смалиус В. В.

 1. Карловська Н.Є. Органічний синтез : навч.-метод. посібн. [для студ. напрямку підготовки "Хімія"] / Н. Є. Карловська , С. Г. Юхимук, В. В. Смалиус. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 116 с.
 2. Смалиус В. В. Хімія органічна та біоорганічна : навч.-метод. посібн. [для студ. напрямку підготовки "Біологія"] / В. В. Смалиус, Н. Є. Карловська. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с.
 3. Смалиус В. В. Синтез та властивості 1-[п-(тіазоліл-2'-амідосульфоніл)фенілсульфоніл]-1,3-бутадієну / [В. В. Смалиус] // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання” – 2013”, Ніжин, 24-25 жовтня. 2013 р. : тези допов. – 2013. – С. 165-166.
 4. Смалиус В. В. Реакційна здатність хлору в 1-[п-(тіазоліл-2'-амідосульфоніл)фенілсульфоніл]-4-хлоро-2-бутені / [В. В. Смалиус, С. В. Бондарчук] // Матеріали І Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених “Фундаментальні та практичні дослідження в сучасній хімії” – 2014”, Ніжин, 11 квітня. 2014 р. : тези допов. – 2014. – С. 167-171.
 5. Манько Ю. П. Гербістатна активність 1-арилсульфоніл-4-арил-3-хлоро-1-бутенів / Ю. П. Манько, Я. П. Шатурський, В. К. Бухтіяров, В. В. Смалиус // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку” – 2015, Черкаси, 8-9 жовтня. 2015 р. : тези допов. – 2015. – С. 91-95.
 6. Пат. 71048 України на винахід, МПК С 07 В 45/04, Спосіб одержання  1-арилсульфоніл-2-R-4-хлор-2-бутену / Найдан В. М., Смалиус В. В.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № 2002075626  заявл. 09.07.2002 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.
 7. Пат.  81835 України на винахід, МПК С 07 В 45/00.  Метод     добування 1-(п-карбоксифенілсульфоніл)-4-хлор-2-бутену / Найдан В. М., Смалиус В. В.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № а 200603080 ; заявл. 22.03.2006 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
 8. Бондарчук С. В. ЯМР, УФ и ИК спектры арилсульфонильных производных 1,3-бутадиена / С. В. Бондарчук, В. В. Смалиус, Е. В. Стромыло, В. А. Литвин, Г. В. Барышников, Б. Ф. Минаев // Вісник Черкаського університету. Серія хімічні науки. – 2014. – № 14(307). – С. 99–107. 

Бондарчук С.В.

 1. Бондарчук С. В. Теоретичне передбачення нового матеріалу напівметалічної природи на основі двовимірного полігуанідину / С. В. Бондарчук // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична конференція, 28-29 жовтня 2016 : тези допов. – Луцьк, 2016. – С. 162-163.
 2. Бондарчук С. В. Теоретичне передбачення нових шаруватих ізомерних карбон-нітрогенових структур стехіометрії c2n2 і аналіз їх механічних властивостей / С. В. Бондарчук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28-29 жовтня 2016 : тези допов. – Київ, 2016. – С. 13-16.
 3. Бондарчук С. В. Теоретическое предсказание новой аллотропной модификации азота гексагональной симметрии / С. В. Бондарчук // Nauka i inowacja – 2016 : XII Narodowy naukowo-praktyczna konferencja, 5-17 жовтня : тези допов. – Перемишль, 2016. – С. 86-89.
 4. Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based polymers and their boron nitride analogues / [N. N. Karaush, S. V. Bondarchuk, G. V. Baryshnikov et al.] // RSC Adv. – 2016. – Vol. 6, N 55. – P. 49505-49516.
 5. Bondarchuk S. V. Super High-Energy Density Single-Bonded Trigonal Nitrogen Allotrope—A Chemical Twin of Cubic Gauche Form of Nitrogen / S. V. Bondarchuk, B. F. Minaev // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2017. – Accepted Manuscript.
 6. Solvatochromic Effect in Absorption and Emission Spectra of Star-Shaped Bipolar Derivatives of 1,3,5-Triazine and Carbazole. A Time-Dependent Density Functional Study / G. V. Baryshnikov, S. V. Bondarchuk, V. A. Minaeva [et al.] // J. Mol. Model. – 2017. – Accepted Manuscript.

Лисенко О. М.

 1. Пархоменко О.М. Теоретичні засади виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в сучасній науково-педагогічній думці України //Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – 2006. – Випуск 84. – С. 91 – 97.
 2. Пархоменко О.М. Теоретичні засади виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в сучасній науково-педагогічній думці України // Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 84. – С. 91–97.
 3. Пархоменко О.М. Умови і фактори формування особисто орієнтованих підходів до навчання //Збірник СБ. Наук.праць / За ед.. Г.Е. Гребенюка. – Харків: Стиль ізд, 2006. – 368 с.
 4. Пархоменко О.М. Умови і фактори формування особисто орієнтованих підходів до навчання // Збірник наук. Праць / За ед.. Г.Е.Гребенюка. – Харків: Стиль. – 2006. – С. 168–180.
 5. Пархоменко О.М. До питання оновлення парадигми виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1(54). – С. 28 – 34.
 6. Пархоменко О. Виховання громадянина гуманіста //Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 54 – 59.
 7. Дем’янюк Т.Д., Лисенко О.М. Виховання гуманістично спрямованої особистості: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 236 с.
 8. Лисенко О.М. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Сертифікація персоналу» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.18010010 «Якість стандартизація та сертифікація». – Черкаси: ДП Черкаський ЦНІІ, 2013. – 38 с.

Кожухівська О. А.

 1. Кожухівська О. А. Гибридный алгоритм прогнозирования временных рядов на основе иммунной системы и полиномиальной нейронной сети. / О. А. Кожухівська, А. А. Фефелов, П. И. Бидюк // Збірка наукових праць Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». - Залізний Порт – 2015.- 25-28 травня 2015 р.- С. 76-78.
 2. Kozhukhivska O. Distribution of Collective Losses / O. Kozhukhivska, P. Bidyuk, V. Kudriachov, A. Kozhukhivskyi // Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)».- Київ-Черкаси, 2015.- 12-15 травня 2015 р.- С. 281 – 282.
 3. Kozhukhivska O. Systemic Approach to Estimation of Operational Risks / O. Kozhukhivska, P. Bidyuk, A. Kozhukhivskyi, M. Kolesova // Матеріали і програма Науково-технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика» (ІМА: 2015). - Суми, СумДУ, 2015.- 20 – 25 квітня 2015 р.- С. 193.
 4. Кожухівська О. А. Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень / О. А. Кожухівська, П. І. Бідюк, В. Ю. Поліщук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». Міжнародний науково-технічний журнал. - К.: 2014.- № 5 (97).- С. 46-54.
 5. Kozhukhivska O. Optimization of some reinsurance strategies / O. Kozhukhivska, P. Bidyuk, V. Kudriachov, A. Kozhukhivskyi // Радіоелектроніка, інформатика, управління. Науковий журнал. - Запоріжжя: Вид-во Запорізького національного технічного університету, 2014.- № 2 (31).- С. 55 – 63.
 6. Kozhukhivska O. Model based decision support system for forecasting financial processes / O. Kozhukhivska, P. Bidyuk, A. Kozhukhivskyi // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2014.- № 800.- С. 123 – 134. 

Ткаченко Т. І.

 1. Ткаченко Т. І. Методичні підходи покращення контролю якості виготовлення продукції на харчових підприємствах / Т. І. Ткаченко // Технологічний аудит та резерви виробництва (ISSN 2226-3780) [Збірка матеріалів Міжнародної наукової конференції.]. – Т.1. Промислові технології. – Харків, 2012. – № 3/2(5). – С. 45–46.
 2. Ткаченко Т. І. Розробка методики контролю якості продукції на підприємствах харчової промисловості / Т. І. Ткаченко // УИЦ «Наука. Техника. Технология»  [Сборник материалов 20 международной конференции «Современные методы и средства НК и ТД». (01 – 05 октября 2012 г., Гурзуф)]. – С. 208 – 210.
 3. Ткаченко Т. І. Забезпечення безпеки і якості на комбікормових підприємствах / Т. І. Ткаченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. [Спеціальний випуск до VIII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування».]– Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 171–174.
 4. Ткаченко Т. И. Формирование методики оценки контроля качества пищевой продукции / Т. И. Ткаченко // Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Технические науки. – Казахстан, Орал, 2012. – № 12(48). – С. 22–26.
 5. Ткаченко Т. И. Разработка модели многоуровневой иерархической системы контроля качества продукции на комбикормовых предприятиях / Т. И. Ткаченко // Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Технические науки. – Казахстан, Орал, 2014. – № 20(99). – С. 78 – 83.
 6. Ткаченко Т. І. Реалізація отриманих результатів досліджень при розробці функціональної схеми контролю якості продукції/ Т. І. Ткаченко // Вісник Черкаського державного технологічного університету (ISSN 2306-4455). Серія: Технічні науки. – Черкаси, 2015. – № 3(2015). – С. 141–147.

Чекаємо на Вас!

 • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
 • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
 • Телефон: (0472) 37-15-51
 • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua