НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Документи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Загальні документи

* Положення про організацію освітнього процесу

* Положення пропорядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб уЧеркаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, а такожнадання їм академічної відпустки

* Положення пропорядок повторного вивчення навчальних дисциплін у Черкаському національномууніверситеті імені Богдана Хмельницького

* Положення про порядок формування варіативної складової індивідуального навчального планустудента Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

* Положення про курсові й кваліфікаційні роботи у Черкаському національному університеті іменіБогдана Хмельницького

Рейтинг та стипендія

* Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в ЧНУ

* Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

Академічна мобільність

* Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

* Порядок організаціїнавчального процесу для студентів, які беруть участь в академічній мобільності


Академічна доброчесність

* Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

* Положення пропорядок перевірки кваліфікаційних робіт, наукових текстів на наявність текстових збігів у Черкаському національному університеті імені БогданаХмельницького

* Порядок перевірки курсових робіт на наявність текстових запозичень

* Розширенийглосарій термінів та понять про академічна доброчесність

* Методичні рекомендації МОН України з підтримки принципів академічної доброчесності


Документи ННІ природничих та аграрних наук

* Положення про навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук

Плани роботи

* План роботи ННІ природничих та аграрних наук на 2021/2022 н.р.

* План роботи ННІ природничих та аграрних наук на 2022/2023 н.р.

* План роботи ННІ природничих та аграрних наук на 2023/2024 н.р.