Освіта:

26.02.2020 р. – отримала диплом доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства.

17.01.2014 р. – за результатами захисту кандидатської дисертації на тему «Синтез та властивості наночастинок срібла та золота, стабілізованих синтетичними гуміновими речовинами» у Львівському національному університеті ім. І. Франка присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2009 – 2012 рр. – навчання в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

2007 – 2009 рр. – навчання в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Отримала диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Хімія», кваліфікація «Хімік. Викладач хімії».

2003 – 2007 рр. – навчання в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Отримала диплом бакалавра з відзнакою, спеціальність «Хімія», кваліфікація бакалавр хімії.

Досвід роботи в університеті:

2017 – по теперішній час – доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

2013 – 2017 рр. – викладач кафедри хімії Черкаського національного університету

ім. Б. Хмельницького.

2008 – 2013 рр. – лаборант кафедри загальної та неорганічної хімії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Профілі у наукових базах даних:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55246724200

https://publons.com/researcher/1707253/valentina-litvin/

https://www.researchgate.net/profile/Valentina-Litvin

https://orcid.org/0000-0003-1236-6344

Навчальна робота:

Викладає наступні дисципліни: «Нанохімія», «Наноструктурні системи і матеріали», «Методи синтезу нанорозмірних частинок», «Фізичні методи дослідження», «Загальна та неорганічна хімія», «Хімія неорганічна та аналітична», «Хімія», «Агрохімія», «Методика виховної та позакласної роботи», «Організація та методика позашкільної роботи» та ін.

Наукова робота:

Наукові інтереси:

Синтез, характеристика, вивчення властивостей та застосування різних наноматеріалів, таких як наночастинки металів, метал-карбонові нанокомпозити.

Публікації:

Автор понад 100 наукових праць, з яких 15 статей у міжнародних реферованих виданнях з імпакт-фактором, 17 статей у фахових виданнях, 17 патентів України (три з яких на винахід і решта – на корисну модель), 2 одноосібні монографії і один розділ у колективній монографії, 7 навчально-методичних посібників, понад 56 тез та матеріалів доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

За даними наукометричної агенції «Scopus» h-індекс рівний 5.

Деякі публікації:

Статті

1. Litvin V. A. Kinetic and mechanism formation of silver nanoparticles coated by synthetic humic substances / Valentina A. Litvin, Rostislav L. Galagan, Boris F. Minaev // Colloids and Surfaces A. – 2012. – № 414. – Р. 234–243.

2. Litvin V.A. Spectroscopy study of silver nanoparticles fabrication using synthetic humic substances and their antimicrobial activity / V.A. Litvin, B.F. Minaev // Spectrochim. Acta, Part A. – 2013. – № 108. Р. 115-122.

3. Litvin V. A. The size-controllable, one-step synthesis and characterization of gold nanoparticles protected by synthetic humic substances / V. A. Litvin, B. F. Minaev // Materials Chemistry and Physics. – 2014. – №144. – Р. 168-178.

4. Poshelyuzhnaya M. A. Quantum-Chemical Simulation of the Synthesis of Structural Fragments of Humic Analogs / M. A. Poshelyuzhnaya, V. A. Litvin, R. L. Galagan, and B. F. Minaev // Russian Journal of General Chemistry, 2014, Vol. 84, No. 5, pp. 848–852.

5. Litvin V. A. Synthesis and Properties of Synthetic Analogs of Natural Humic Acids / V. A. Litvin, R. L. Galagan, B. F. Minaev // Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, Vol. 85, No. 2, pp. 296−302.

6. Litvin V. A. Synthesis and properties of synthetic fulvic acid derived from hematoxylin / V.A. Litvin, B. F. Minaev, G. V. Baryshnikov // J. Mol. Struct. – 2015. – V. 1086 – P. 25-33.

7. Baryshnikov G.V. Synthesis and spectroscopic characterization of a new (aryl-SCN)n polymer: polythiocyanatohydroquinone G.V. Baryshnikov, Rostislav L. Galagan, Ludmila P. Shepetun, Valentina A. Litvin, Boris F. Minaev // Journal of Molecular Structure. – 2015. – Vol. 1096. – P. 15-20.

8. Litvin V. A. Synthesis and properties of Co-carbon nanocomposites using synthetic fulvic acids / V. A. Litvin, R. L. Galagan // Materials Chemistry and Physics. – 2017.– №201. – Р. 207-213.

9. Litvin V.A. Experimental and theoretical study of the mechanism formation of silver nanoclusters in the reduction reaction of Ag+ ions by alizarin solution / V. A. Litvin, B. F. Minaev, G. V. Baryshnikov // Colloid and Interface Science Communications Vol. 29. – 2019. – P. 47-54.

10. Litvin V. A. Growth of silver nanoparticles using polythiocyanatohydro-quinone in aqueous solutions / V. A. Litvin, R. L. Galagan, B. F. Minaev, G. V. Baryshnikov // Acta Chim. Slov. / 2019, Vol. 66, No. 1. – P. 427-434.

11. Litvin V.A. Synthetic fulvic acids from tannin / V. A. Litvin, R. Abi Njoh // Journal of Chemistry and Technologies. – 2020. – 28(3). – 251-259.

12. Litvin V. A. Humic-like acid derived from 1,2-naphthoquinone / V. A. Litvin, R. Abi Njoh // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2020. – Vol. 08, № 02. – P. 140-149. (Q3)

13. Ivashchyshyn F. Electroconductive and Polarization Properties of Inorganic-organic MCM-41 Encapsulant / F. Ivashchyshyn, G.Baryshnikov, V. Litvin, R. Galagan // Journal of Nano- and Electronic Physics – 2020. 12(3). – 1-5.

14. Litvin V.A., Njoh R.A. Quercetin as a precursor in the synthesis of analogues of fulvic acids and their antibacterial properties // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2021, No. 2, pp. 56-64.

15. Valentina A. Litvin, Roger Abi Njoh Сopper-carbon nanocomposites based on synthetic humic substances // Journal of Chemistry and Technologies. – 2021. – 29(1). – 19-30.

Монографії:

1. Литвин В.А. Синтетичні аналоги природних гумінових речовин : монографія – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2020. – 230 с.

2. Литвин В.А. Гібридні функціональні металовмісні нанокомпозити на основі гумінових речовин : монографія – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2021. – 285 с.

Навчально-методичні посібники та підручники:

1. Литвин В.А. Хімія наноматеріалів / В. А. Литвин – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2019. – 412 с. (25,75 др. арк.).

2. Литвин В.А. Наноструктурні системи і матеріали: збірник задач / В. А. Литвин – Черкаси: «ФОП Белінська О. Б.», 2014. – 152 с. (7,4 др. арк.)

3. Литвин В.А. Наноструктурні системи і матеріали. Навчально-методичний посібник для студентів хімічного факультету / В. А. Литвин – Черкаси: «ФОП Белінська О. Б.», 2015. – 85 с.

4. Лут О.А. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу за напрямком підготовки 6.040102 – Біологія денної форми навчання / О.А. Лут, В.І. Бойко, В.А. Литвин. – Черкаси: «ФОП Белінська О. Б.», 2014. – 93 с. (4,1 др. арк.)

5. Литвин В.А. Основи нанохімії / В. А. Литвин – Черкаси: «ФОП Белінська О. Б.», 2015. – 272 с. (14,2 др. арк.).

6. Литвин В.А., Галаган Р. Л. Фізико-хімічні методи аналізу: навчальний посібник. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2021. – 90 с.

Патенти:

1. Пат. 80074 України на винахід, МПК А 61 К 33/38, А 61 К 31/765, А 61 Р 31/04, С 07 F 1/00. Спосіб отримання колоїдного розчину металічного срібла, стабілізованого синтетичними фульватами / Галаган Р. Л., Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – № а 200609742 ; заявл. 11.09.2006 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.

2. Пат. 94989 України на винахід, МПК С 08 G 8/00, А 61 К 33/38. Спосіб одержання синтетичних гумінових кислот та їх застосування у синтезі наночастинок срібла / Галаган Р. Л., Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № а 200909192; заявл. 07.09.2009; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

3. Пат. 67022 України на корисну модель, МПК B82B 3/00. Спосіб одержання наночастинок золота, стабілізованих синтетичними гуматами / Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я.Д., Мінаєв Б.П.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – № u201109182; заявл. 22.07.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.

4. Патент 109666 України на винахід Спосіб одержання нікель-карбонового нанокомпозиту // Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я.Д. заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – заявка № а201303094; заявл. 13.03.2013; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18.

5. Пат. 91512 України на корисну модель, МПК C07C 37/00. Спосіб одержання синтетичних аналогів природних фульвокислот / Литвин В. А., Галаган Р. Л.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – заявка № u201400347; заявл. 16.01.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.

6. Патент 100800 України на корисну модель, МПК C07G 51/00, B82Y 30/00. Спосіб одержання магнітного кобальт-карбонового нанокомпозиту // Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я.Д. заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – заявка № u201501727; заявл. 16.01.2014; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15.

7. Патент України № 107852 на корисну модель Спосіб одержання політіоціангідрохінону // Литвин В. А., Галаган Р. Л. заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Заявка № u201512395; заявл. 15.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

8. Патент України № 108703 на корисну модель Спосіб одержання наночастинок золота на основі політіоціангідрохінону // Литвин В. А., Галаган Р. Л. заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Заявка № u201601234; заявл. 12.02.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

9. Патент України № 114925 на корисну модель Спосіб одержання наночастинок срібла на основі політіоціангідрохінону // Литвин В. А., Галаган Р. Л. заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Заявка № u201610261; заявл. 10.10.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

10. Пат. 123817 України на корисну модель Спосіб одержання біметалічного нанокомпозиту на основі міді та срібла, утримуваних на карбоновому носієві / Литвин В. А., Галаган Р. Л.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u 2017 09217; заявл. 18.09.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

11. Патент на корисну модель України № 131721 Спосіб одержання синтетичних фульвокислот з таніну / Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u 201901385; заявл. 30.07.2018; опубл. 21.01.2019, бюл. № 2.

12. Патент на корисну модель № 132049 України Спосіб одержання наночастинок срібла на основі алізарину / Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u201808837; заявл. 20.08.2018; опубл. 11.02.2019, бюл. № 2.

13. Патент на корисну модель № 135683 України Спосіб одержання синтетичних гумінових кислот з нафтохінону // Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u201901385; заявл. 11.02.2019; опубл. 10.07.2019, бюл. № 13.

14. Патент на корисну модель № 141175 України Спосіб одержання наночастинок золота на основі алізарину // Литвин В. А.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u201909202; заявл. 08.08.2019; опубл. 25.03.2020, бюл. № 6.

15. Патент на корисну модель № 143102 України Спосіб одержання синтетичних фульвокислот з фенольних сполук оплодня гранату // Литвин В. А.; Мінаєв Б.П.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u202000696; заявл. 05.02.2020; опубл. 10.07.2020, бюл. № 13.

16. Патент на корисну модель № 146946 України Спосіб одержання нанокомпозитів срібла на основі синтетичних гумінових кислот з 1,2-нафтохінону // Литвин В. А., Ляшенко А.О. ; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u202006292; заявл. 29.09.2020; опубл. 31.03.2021, бюл. № 13.

17. Патент на корисну модель № 146980 України спосіб одержання нанокомпозитів золота на основі синтетичних фульвокислот з таніну // Литвин В. А., Ляшенко А.О. ; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № u202007106; заявл. 06.11.2020; опубл. 31.03.2021, бюл. № 13.

Нагороди:

2021 р. – лауреат обласної премії молодих науковців Черкащини

2020-2022 рр. – керівник гранту для молодих вчених на тему «Нанокомпозити перехідних металів на основі синтетичних гумінових речовин з функціональними оптичними, магнітними та посиленими терапевтичними властивостями» (0120U100477), який фінансується МОН України

2018 -2019 рр. – лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2017-2020 рр. у складі колективу молодих вчених отримала гранд на тему «Молекулярний дизайн матеріалів для органічних світловипромінюючих діодів з альтернативними механізмами електролюмінісценції» (номер держреєстрації 0117U003908).

2017 р. – отримала Подяку за сумлінну працю, успішну наукову діяльність, вагомий внесок у розвиток наукових напрямів університету та з нагоди Дня науки.

2015 р. – лауреат Премії Президента України для молодих вчених за цикл праць під загальною назвою «Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини».

2015-2016 р. – лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2011-2012 р. – лауреат стипендії Президента України для молодих учених.

2008 р. – переможець стипендіального конкурсу молодих науковців В. Пінчука.

2007 р. – нагороджена грамотою облдержадміністрації «За активну громадську діяльність та вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства».

2007 р. – відзначена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (м. Дніпропетровськ).

Підвищення кваліфікації:

У період з 15.03.2019 по 12.04.2019 року пройшла стажування у Близькосхідному університеті (м. Нікосія, Кіпр) у відділі аналітичної хімії (наказ № 167-в від 08.10.2018).

У період з 09.10.2019 по 20.10.2019 року пройшла стажування у США (наказ № 168-в від 08.10.2019) в рамках програми «Відкритий світ» за напрямком «СТЕМ-освіта та альтернативне навчання» та отримала відповідний сертифікат.