Освіта, науковий ступінь, вчене звання: У 2002 році з відзнакою закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю: «Хімія та основи інформатики». Отримала кваліфікацію хіміка, викладача хімії та вчителя основ інформатики. У 2008 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за темою «Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот» за спеціальністю: фізична хімія 02.00.04. В 2010 році отримала учений ступінь кандидата хімічних наук. У 2011 році отримала учене звання доцента по кафедрі загальної та неорганічної хімії.

Початок роботи в університеті: В університеті почала працювати з 2002 року на посаді викладача кафедри загальної та неорганічної хімії. З 2011 року по теперешній час працює на посаді доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства.

Профілі у наукових базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4bH3itAAAAAJ

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0288-4255

Навчальна робота: основні дисципліни, які викладаються за спеціальністю 102 Хімія та 014.06 – Середня освіта (Хімія), бакалавр: «Загальна та неорганічна хімія»; «Сучасна термінологія та номенклатура неорганічних сполук»; «Спецсемінар з хімії».

Дисципліни, які викладаються за спеціальністю 014.06 – Середня освіта (Хімія), бакалавр: «Нові педагогічні технології»; «Шкільний лабораторний практикум».

Дисципліни, які викладаються за спеціальністю 014.06 – Середня освіта (Хімія), магістр: «Методика розв’язування ускладнених та олімпіадних задач»; «Охорона праці в галузі»; «Профільне навчання хімії в ЗОШ».

Окрім основних курсів, є керівництво виробничо-педагогічною практикою (014.06 – Середня освіта (Хімія), магістри); виробничою практикою з організаційно-методичної роботи (014.06 – Середня освіта (Хімія), бакалавр).

Окрім навчальної роботи в університеті з 2019 року є Головою журі IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Член журі IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (хімія).

З 2018 року є Головою журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук м. Черкаси та Черкаської області.

З метою надання якісних освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації освітян Черкаської області «Про затвердження плану проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників і організацію навчального процесу» на базі Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» Лут О.А. проводить лекції, навчальні тренування з хімії для вчителів ЗОШ м. Черкаси та Черкаської області.

З 2019 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота: Займається науковою роботою в галузі електрохімічних досліджень органічних сполук та оберненою хронопотенціометрією з заданим змінним струмом. Основні публікації за останні роки:

1. О. С. Погребняк,Б. П. Мінаєв, О. П. Шевченко, О. А. Лут. Спектрофотометричне визначення броматів 2-бромо-N, N-діметиланіліном. Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 2. – С. 104–109.

2. Б. П. Мінаєв,О.І. Аксіментьєва, О. А. Лут, О. П. Шевченко,О. С. Погребняк. Електрохімічне окиснення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах на основі нікелю з додатково осадженою платиною. Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 2. – С. 73–80.

3. Шафорост Ю.А., Бойко В.І., Лут О.А. Доценту В. О. Мінаєвій 75-років //Вісник черкаського університету. 2020. №2.- С.116-123.

4. Б.П. Мінаєв, О.І.Аксіментьєва, О.А.Лут, О.П.Шевченко. Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі // Питання хімії та хімічної технології. - 2019. - № 5. - С. 77-83.

5. Lut H. Development of the Cyclic Reciprocal Derivative Chronopotentiometry with Alternating Current of Different Frequencies / H. Lut, R. Galagan, T. Petrova, N. Karaush, B. Minaev// Еlectroanal. - V. 30. - 2018. P.1-6.

6. Білий О.В. Застосування хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом для дослідження електрохімічних властивостей о-дигідроксибензену / О.В. Білий, Р.Л. Галаган, Н.Є. Карловська, О.А. Лут // Science end Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(7), Issue: 58, 2015. – C.49-53.

7. Б.П. Мінаєв, О.І.Аксіментьєва, О.А.Лут, О.П.Шевченко. Електрохімічне окиснення метіоніну на ацетатному фоновому розчині // УХЖ.- 2017, Т. 83, № 9.- С.106-112.

8. Лут Е. А. Переменный ток промышленной частоты в циклической обратно-производной хронопотенциометрии // Укр. Хим. Журн. – 2016. – Т. 82, № 3. – С. 6 – 10.

9. Лут О.А. Особливості та значення психологічної підготовки фахівців з якості, стандартизації та керівників проектів і програм / О.А. Лут, Ю.А. Шафорост // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки 2016, № 4. – С.13-17.

Підручники, посібники, монографії:

1. Лут О.А., Шафорост Ю.А. Методика розв’язування розрахункових задач з хімї. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта, Черкаси, 2021.-200 с.

2. Лут О.А. Загальна та неорганічна хімія. Курс лекцій (Частина 1): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Лут. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 239 с.

3. Лут О.А. Неорганічна хімія. Хімія елементів. Курс лекцій (Частина 2). Навчальний посібник для студентів спеціальності 014 - Середня освіта (Хімія) та 102 – Хімія, Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020. – 242 с.

4. Бойко В.І., Лут О.А. Техніка лабораторного дослідження. Навчальний посібник для магістрів спеціальності 102 – Хімія, 091– Біологія (спеціалізація «Лабораторний аналіз») Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 98 с.

5. Бойко В.І., Лут О.А. Хімія неорганічна. Навчальний посібник для студентів спеціальності − 091 Біологія та 014- Середня освіта (Біологія). Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 114 с.

6. Лут О.А. Лабораторний практикум з неорганічної хімії елементів: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу за спеціальністю 102-Хімія / О.А. Лут, Л.Є. Чамара. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020. – 159 с.

7. Лут О.А. Чамара Л.Є. Лабораторний практикум із загальної та неорганічної хімії. 1 частина: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу за спеціальністю 102-Хімія / О.А. Лут, Л.Є. Чамара. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020. – 74 с.

Патенти:

1. Патент України на корисну модель № 142624,Шафорост Ю. А., Галаган Р.Л., Король Я.Д., Лут О.А. Спосіб безвідходної переробки цинквмісного шламу виробництва віскозного волокна. опубл. 25.06.2020, бюлетень № 12.

2. Патент №120522 України. Лут О.А., Галаган Р.Л., Петрова Т.В. Ртутно-крапельний електрод для циклічної обернено-похідної хронопотенціометрії із заданим змінним струмом. опубл. 10.11.2017., бюлетень №21.

3. Патент №114266 України. Лут О.А., Галаган Р.Л. Спосіб обробки даних хронопотенціометричних вимірювань із заданим змінним струмом. опубл. 10.03.2017. бюлетень №5.

4. Пат. 107672 Україна. Пристрій для одержання циклічних хронопотенціограм з використанням змінного струму / О.А. Лут, О.П. Хомич, Галаган Р.Л., Білий О.В., Біла Л.М. / опубл. 24.06.2016. Бюл. № 12.

5. Патент України на корисну модель № 65397 «Спосіб одержання нано-структурованого катодного матеріалу на основі нікелю для електрохімічного виділення водню» від 12.12.2011 р. Шевченко О.П., Аксіментьєва О.І., Лут О.А., Білий О.В.

6. Пат. 52560 Україна, МПК G01N27/48. Спосіб вольтамперометричного визначення вітаміну В1 (тіамін броміду) у водних розчинах / Аксіментьєва О.І., Шевченко О.П., Лут О.А.; № u201003765; опубл. 25.08.2010. Бюл. № 16.

Підвищення кваліфікації: Черкаський науково-дослідний криміналістичний центр МВС України в Черкаській області, Україна. Зааймалась кількісним та якісним визначенням наркотичних засобів з використанням експериментальних сучасних приладів (газовий хроматограф, спектрофотометр) для проведення наукових досліджень.

Нагороди, сертифікати: а) грамота за активну участь, як члена журі у Всеукраїнській учнівській Інтернет-олімпіаді у 2021/2022 навчальному році; б) грамоти за активну підготовку учнів, що зайняли 2 місце у конкурсі захисту наукових робіт Малої академії наук; в) призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентці І курсу ОС «Магістр» спеціальності 102-Хімія Петровій Тетяні Вячеславівні за активну наукову роботу і публікацію тез та статей у фахових журналах (науковий керівник Лут О.А.)