НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ ТА АГРАРНИХ НАУК


В ННІ природничих та аграрних наук працюють 2 доктори наук, професори – Мінаєв Борис Пилипович, докт. хім. наук та Білоножко Володимир Якович, докт. с.-г. наук, а також 24 кандидати наук, які займаються питаннями біології, екології, хімії, агроекології, наноматеарілознавства та методики викладання біології та хімії.


НАУКОВІ ШКОЛИ

В ННІ природничих та аграрних наук функціонують дві наукові школи.

* Наукова школа професора Мінаєва Б. П. сформована наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Робота школи відома науковій громадськості багатьох країн світу, що засвідчують більше 1500 покликань і цитувань праць цієї школи, які зафіксовані в таких базах даних, як «Scopus», «Science Citation Index», «Scholar» та інші. Представники наукової школи беруть активну участь у багатьох міжнародних конференціях у США, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Чехії, Франції, Англії, Німеччині, Іспанії та Італії. За результатами досліджень опубліковано понад 600 наукових праць, із яких 250 – у провідних закордонних виданнях.

Наразі у складі наукової школи Мінаєва Б. П. працюють: к.х.н. доц. Баришніков Г. В.; к.х.н., доц. Бондарчук С. В.; к.х.н. н.с. Карауш-Кармазін Н. М.; к.х.н. доц. Литвин В. А.; аспірант Панченко О. О.

Під керівництвом Мінаєва Б.П. було захищено ряд наукових робіт, зокрема: Іргібаєва І. С. к.ф.-м.н., д.х.н. (професор Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова, м. Астана, Республіка Казахстан), Даушеєв Ж. К. к.х.н. (доцент Казахського хіміко-технологічного університету, м. Чимкент, Республіка Казахстан), Мухін Р. Р. к.х.н., д.ф.-м.н. (професор Старооскольського технологічного інституту НІТУ МІСіС, м. Старий Оскол, Російська Федерація), Букетова А. Є. к.х.н., д.т.н. (доцент кафедри хімічної інженерії Казахстансько-Британського технічного університету, м. Алмати, Республіка Казахстан), Іванова Н. М. к.х.н., д.х.н. (завідувач лабораторією електрокаталізу Інституту органічного синтезу і вуглехімії, м. Караганда, Республіка Казахстан), Кукуєва В. В. к.х.н. (докторант державної установи «Інституту геохімії навколишнього середовища» АН України, м. Київ), Хоменко О. М. к.х.н. (професор, завідувач кафедри екології Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна), Кобзєв Г. І. к.х.н., д.х.н. (професор кафедри хімії Оренбурзького державного університету, Російська Федерація), Лобода О. А. доктор філософії (співробітник Інституту хімії Грацького університету імені Карла Франца, м. Грац, Австрійська Республіка), Шевченко О. П. к.х.н. (доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна), Ящук Л. Б. к.х.н. (доцент кафедри екології Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна), Сатья Перумаль доктор філософії (Інститут Наук Індії, відділ структурної хімії, м. Бангалор, Республіка Індія), Литвин В. А. к.х.н. (доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна), Філоненко С. М. к.х.н. (науковий співробітник відділу пористих матеріалів і сорбентів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАНУ, м. Київ, Україна), Баришніков Г. В. к.х.н. (науковий співробітник ЧНУ імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна), Бондарчук С. В. к.х.н. (доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна), Карауш Н. М. к.х.н. (науковий співробітник лабораторії квантової хімії ЧНУ імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна).

* Наукова школа професора Білоножка В. Я. У колі наукових зацікавлень вченого перебувають насіннєзнавство, селекція, агроекологія. Загальнонаціональне визнання дістали його дослідження із сортових технологій, насіннєзнавства круп’яних культур. Творчий доробок професора В. Я. Білоножка становить понад 100 наукових праць, серед них 3 монографії і 6 підручників та посібників (частина у співавторстві). Під його керівництвом отримано десять патентів на корисну модель. Результати досліджень доповідались на понад 60 конференціях та симпозіумах різних рівнів, у багатьох із них виступав як один із модераторів. Білоножко В. Я. є науковим керівником при підготовці двох кандидатів наук (Полторецький С.П., Березовський А. П.) та консультантом здобувача наукового ступеня доктора наук (Полторецький С. П.).

Помітний внесок професора в селекцію круп’яних культур (високоврожайних сортів гречки) відзначено Почесною грамотою Верховної Ради України, а також багатьма відомчими та регіональними нагородами.


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

* Встановлення специфіки регіональних проблем в охороні, збереженні біологічного різноманіття та перспектив збалансованого розвитку Черкаської області. Керівник теми – Спрягайло О. В., к.б.н., доцент.

* Моделювання нових емісійних матеріалів для високоефективних органічних світловипромінюючих пристроїв з новими принципами перебудови частоти кольору. Керівник теми – Мінаєва В. О., к.х.н., доцент.

* Синтез та дослідження наноструктурних матеріалів та об’єктів навколишнього середовища. Керівник теми – Шевченко О. П., к.х.н., доцент.

* З’ясування важливих імунологічних та мікробіологічних показників, які можна характеризувати як критерії формування аллостатичного навантаження на біологічні об’єкти. Керівник теми – Соколенко С. В., к.б.н., доцент.

* Дослідження теоретичних методичних та практичних проблем навчання біології та основ здоров’я у різних закладах освіти та шляхів їх вирішення. Керівник теми – Назаренко Н. Ю., к.пед.н., доцент.

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ

Науково-дослідна лабораторія з екології. Напрями дослідження: оцінка стану біологічного різноманіття та розробка методів його збереження, біологія та екологія дикорослих і культурних рослин Черкаської області в умовах антропогенного впливу; агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння круп’яних культур в Правобережному Лісостепу України; моніторинг орнітофауни Середнього Подніпров’я та стратегія його збереження; формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей. Керівник – к.б.н., доцент Спрягайло О. В.

Наукова лабораторія інструментальної оротерапії створена на базі кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін. Керівник – к.б.н., доцент Мельник Т.О. Напрям досліджень: апаратура інструментальної оротерапії, яка встановлена в науковій лабораторії, була створена українськими вченими під керівництвом доктора медичних наук, професора Березовського В. Я. в Інституті фізіології імені О.О.Богомольця НАН України. Винахід захищений авторськими правами та патентами і широко впроваджено в практику як в Україні так і за межами країни.

Науково-дослідна лабораторія квантової хімії. Тематика досліджень передбачає розгляд теоретичних аспектів будови та фізико-хімічних властивостей нових матеріалів для нанофотоніки, органічних світловипромінюючих пристроїв та наномедицини. Керівник – д.х.н., проф. Мінаєв Б. П. Напрями досліджень: 1) квантовохімічні дослідження електронної будови, напівпровідникових властивостей нових матеріалів; 2) молекулярний дизайн одно- та двовимірних полімерів різних топологій для молекулярної електроніки; 3) теоретичні дослідження біологічно активних сполук для наномедицини.

Науково-дослідна лабораторія електрохімії займається дослідженням синтезу та фізико-хімічні властивостей наноструктурних матеріалів та об’єктів навколишнього середовища. Напрями дослідження: електрохімічні дослідження водних розчинів амінокислот та дикарбонових кислот. Спектрофотометричні дослідження з метою вилучення, концентрування та визначення аналітів аніонної природи. Керівник – к.х.н., доцент Шевченко О. П.


ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

* «Вплив спін-орбітальної взаємодії на сенсори молекулярного кисню та органічні світловипромінювальні гетероструктури з термоактивованою довготривалою флуоресценцією» (2022–2024 рр., № держреєстрації 0122U000760, грантодавець – Міністерство освіти і науки України). Науковий керівник: д.х.н., професор Мінаєв Б. П.

* «Тандемні органічні світлодіоди з високою квантовою ефективністю на основі ультратонких емісійних шарів із трансфером енергії від ексиплексу» (2021-2023). Науковий керівник: к.х.н., старший науковий співробітник Баришніков Г. В.

* Наукова робота молодих вчених «Нанокомпозити перехідних металів на основі синтетичних гумінових речовин з функціональними оптичними, магнітними та посиленими терапевтичними властивостями» (2020-2022). Науковий керівник:, к. х. н., доцент Литвин В. А.

* «Архітектура інтерфейсу й електронні механізми формування екситонів та ексимерів в мультишарових органічних світлодіодах і транзисторах» (2018–2020 рр., № держреєстрації 0118U003862, грантодавець – Міністерство освіти і науки України). Науковий керівник: д.х.н., професор Мінаєв Б. П.

* «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Городищенського, Золотоніського, Кам’янського, Смілянського, Черкаського та Чигиринського районів – наукові дослідження на замовлення Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА (2018-2020)». Науковий керівник:, к.б.н., доцент Спрягайло О. В.

* «Структурні та спектральні властивості нових матеріалів для сенсибілізованих барвником сонячних елементів, нанофотоніки та органічних світловипромінюючих пристроїв» (2015–2017 рр., № держреєстрації 0115U000637, грантодавець – Міністерство освіти і науки України). Науковий керівник: д.х.н., професор Мінаєв Б. П.

* Грант президента Академії Наук Китаю в рамках міжнародної ініціативи 2015–2016 рр. (11 місяців), грантодавець – Академія Наук Китаю. Учасник: д.х.н., професор Мінаєв Б. П.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ

* Мінаєв Борис Пилипович – орден «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України №27/2022); Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України №845/2011); довічна урядова стипендія за видатні заслуги у сфері вищої освіти (наказ від 29.09.2021 № 1174-р.); нагорода «Web of Science Awards 2019».

* Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна – Премія Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік, обласна премія молодим науковцям Черкащини (2022).

* Коробко Олександр Олександрович – обласна премія молодим науковцям Черкащини (2021).

* Литвин Валентина Анатоліївна – премія Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки (2015); обласна премія молодим науковцям Черкащини (2021).

* Баришніков Гліб Володимирович – Премія Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.

* Бондарчук Сергій Вікторович – премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік.НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ

* Сухина Марина (спеціальність 102 Хімія) – міжнародний конкурс «E-nnovate» (Польща, 22-24.06.2021), 3 місце; Міжнародний конкурс «Buca IMSEF» (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) (Ізмір, Туреччина, 14-18.12.2020), тема: «The effects of biostimulants upon the rhizogenic activity of Saintpaulia ionantha», 3 місце.

* Соколенко Юліана (спеціальність 101 Екологія) – золота медаль у міжнародному конкурсі «iGEM Design League 2021» у складі команди «Sciencopic CONCYTEP» (Мексика, 2021).

* Невідомська Анжела та Солодовник Наталія (спеціальність 101 Екологія) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології та екологічної безпеки (2017).

* Лавріненко Катерина (спеціальність 091 Біологія) – диплом І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з біології; диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології та екологічної безпеки (2016).

* Спрягайло Дмитро (спеціальність 091 Біологія) – диплом ІІ ступеня на всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Загальна екологія» (2017); диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук (2016).

* Процишина Катерина (спеціальність 101 Екологія) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології та екологічної безпеки (2016).

* Гармидер Анастасія (спеціальність 101 Екологія) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології та екологічної безпеки (2015).