Освіта: У 1995 році закінчив природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю "Біологія та хімія", отримавши диплом з відзнакою. З жовтня 2007 року навчався в цільовій аспірантурі при кафедрі загальної та неорганічної хімії хімічного факультету Черкаського національного університету (ЧНУ) ім. Богдана Хмельницького. Науковий керівник − доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії Київського національного університеті ім. Тараса Шевченка (КНУ) Запорожець Ольга Антонівна. У 2010 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Аналітична хімія», а в травні 2013 року в КНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему "Спектрофотометричне визначення хлоратів(І), броматів(V) та йодатів(V) N,N-діетиланіліном". 25 лютого 2016 року присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ.

Початок роботи в університеті: В 1995 році був прийнятий на роботу старшим лаборантом кафедри загальної та неорганічної хімії при Черкаському педінституті. З 2002 року зарахований на посаду викладача кафедри загальної та неорганічної хімії ЧНУ, а з вересня 2011 року переведений на посаду старшого викладача тієї ж кафедри. З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства.

Профіль у наукових базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3N3GtdIAAAAJ&hl=uk

Навчальна робота: Читає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін: техніка хімічного експерименту, аналітична хімія (фізико-хімічні методи аналізу), хімічна технологія, спектрофотометрія, багатокомпонентні системи в хімії, координаційна хімія, аналітичний контроль забруднення довкілля та ін.

Наукова робота:

Основні наукові публікації:

1. Запорожець О. А. Спектрофотометричне визначення броматів(V) N,N-діетиланіліном / О. А. Запорожець, О. С. Погребняк, М. М. Візір // Методы и объекты химического анализа. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 48–55.

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/moca/2009_1/04012009-048.pdf

2. Запорожець О. А. Спектрофотометричне визначення йодатів у кухонній солі N,N-діетиланіліном / О. А. Запорожець, О. С. Погребняк, М. М. Візір // Вопросы химии и химической технологи. – 2009. – № 6. – С. 77–83.

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_biol/Vchem/2003_2009/files/2009/6/Zaporozhets.pdf

3. Запорожец О. А. Спектрофотометрическое определение гипохлорита с N,N-диэтиланилином / О. А. Запорожец, О. С. Погребняк, Н. Н. Визир // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33, № 1. – С. 53–62.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/KhTV_2011_33_1_7.pdf

4. Запорожец О. А. Спектрофотометрическое определение оксогалогенидов N,N-диэтиланилином / О. А. Запорожец, О. С. Погребняк, Н. Н. Визир // Журн. аналит. химии. – 2012. – Т. 67, № 8. – С. 770−776.

http://link.springer.com/article/10.1134/S1061934812080096

5. Запорожец О. А. Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов с N,N-диэтиланилином / О. А. Запорожец, О. С. Погребняк, А. С. Паустовская // Химия и технология воды. – 2015. – Т. 37, № 6. – С. 526–536.

6. Погребняк О. С. Спектрофотометричне визначення нітритів N,N-діетиланіліном / О. С. Погребняк. – Вісн. Одеського унів. Серія "Хімія". – 2015. – Т. 20, вип. 3 (55). – С. 15−24.

7. Погребняк О. С. Сумарне та роздільне спектрофотометричне визначення йодатів та перйодатів N,N-діетиланіліном / О. С. Погребняк. – Вісн. Одеського унів. Серія "Хімія". – 2017. – Т. 22, вип. 1 (61). – С. 119−128.

8. Погребняк О. С. Спектрофотометрическое определение бромидов с N,N-диэтиланилином / О. С. Погребняк, О. А. Запорожец, А. Н. Павленко. − Вопросы химии и химической технологи. – 2017. – № 6. – С. 39–43.

9. Погребняк О. С. Спектрофотометрическое определение иодатов п-анизидином / О. С. Погребняк, С. В. Бондарчук. − Вопросы химии и хим. технологи. – 2018. – № 5. – С. 53–61.

10. Погребняк О. С. Спектрофотометричне визначення броматів 2-бромо-N,N-діметиланіліном / О. С. Погребняк, Б. П. Мінаєв, О. П Шевченко, О. А. Лут. − Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 2. – С. 104–109.

Посібники:

1. Бойко В. І. Процеси і апарати сучасної хімічної технології. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів ОКР "спеціаліст" та "магістр" спеціальності хімія / В. І. Бойко, О. С. Погребняк // Черкаси. – 8 Колір. – 2013. − 77 с.

2. Погребняк О. С. Сучасна теорія розчинів. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури спеціальності 8.04010101 – Хімія та студентів 5 курсу спеціальності 7.04010101 − Хімія / О. С. Погребняк, Т. С. Нінова // Черкаси. – 8 Колір. – 2014. − 48 с.

3. Шевченко О. П. Фізична і колоїдна хімія. Навчально-методичний комплекс для студентів ННІ природничих наук напрямку підготовки 6.040102 − Біологія / О. П. Шевченко, О. С. Погребняк // Черкаси. – 8 Колір. – 2014. − 78 с.

4. Шевченко О. П. Фізична хімія. Робочий зошит для студентів ННІ природничих наук напрямку підготовки 6.040101 − Хімія / О. П. Шевченко, О. С. Погребняк // Черкаси. – 8 Колір. – 2014. − 112 с.

5. Погребняк О. С. Спектрофотометрія. − Навчально-методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентам 4 курсу напрямку підготовки 102– Хімія ННІ природничих наук денної форми навчання // Черкаси. – 8 Колір. – 2019. − 36 с.

Патенти:

1. Пат. 110264 Україна, МПК 51 G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення сульфіду в розчинах / О. А. Запорожець, О. С. Погребняк; заявник і патентовласник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – № а 2014 04052; заявл. 16.04.14; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23. – 9 с.

2. Пат. 114214 Україна, МПК 51 G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення броміду / О. А. Запорожець, О. С. Погребняк, А. С. Паустовська; заявник і патентовласник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – № а 2015 06368; заявл. 30.06.15; опубл. 10.05.17, Бюл. № 9. – 9 с.

Підвищення кваліфікації: Наказ № 03 від 11.01.2018 року. Черкаський державний технологічний університет; дата стажування: 02.05.2018 – 31.05.2018 р. Тема: "Інноваційні технології при викладанні дисциплін природничого профілю".