Освіта: У 2002 році закінчила Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю: Хімія; кваліфікація: «Хімік, викладач хімії, вчитель основ інформатики», отримавши диплом з відзнакою. З жовтня 2006 року навчалася в цільовій аспірантурі при кафедрі загальної та неорганічної хімії хімічного факультету Черкаського національного університету (ЧНУ) ім. Богдана Хмельницького. Науковий керівник − доктор хімічних наук, професор Київського національного університеті ім. Тараса Шевченка (КНУ) Неділько Сергій Андрійович. У 2009 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Неорганічна хімія», а в березні 2011 року в Донецькому національному технічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Синтез та властивості високотемпературних надпровідних сполук у системах La1-xRxBa2Cu3Oy (де R –РЗЕ)». 31 жовтня 2014 року присвоєне вчене звання доцента кафедри хімії ЧНУ.

Початок роботи в університеті: В 2002 році була прийнята на роботу лаборантом кафедри загальної та неорганічної хімії при Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького. З 2006 року аспірант кафедри, а з 2009 року зарахована на посаду викладача кафедри загальної та неорганічної хімії ЧНУ. В лютому 2012 р. переведена на посаду старшого викладача, а у вересні 2012 року переведена на посаду доцента кафедри хімії. З вересня 2021 року по 31.12.2023 року в.о. завідувача кафедри хімії та наноматеріалознавства. З 1 січня 2024 року по теперішній час завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства.


Профілі у наукових базах даних:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QrNCHdQAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0002-2803

Web of Science
https://www.webofscience.com/wos/author/record/GYJ-2962-2022

Навчальна робота: Читає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін: неорганічний синтез, хімія аналітична та неорганічна, аналітична хімія довкілля, нові педагогічні технології, агрохімія, аналіз металів і сплавів, питна вода і здоров’я людини, постановка хімічного експерименту, інформаційні технології на уроках хімії, шкільний курс хімії і його методика викладання, експериментальні задачі з хімії та ін.

Наукова робота:

1. Степаненко О.К., Шафорост Ю.А., Москалюк О.П. Дистанційні платформи для навчання і саморозвитку учнів та студентів під час воєнного стану. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. № 7(12) 2022. С.417-428.

2. Шафорост Ю.А., Лут О.А., Таран В.Р. Інтегрований підхід до розвитку дослідницьких умінь учнів середніх класів у процесі вивчення хімії. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: «Поліум», 2022. Вип. 11. С. 146-154.

3. Шафорост Ю.А. Доценту В.О. Мінаєвій 75-років / Ю.А. Шафорост, В.І. Бойко, О.А. Лут. // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – 2020. – № 2 – С. 116-123.

4. Сліпець А. Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. – 2017. – Вип. 1. – С 29-31.

5. Лут О.А. Особливості та значення психологічної підготовки фахівців з якості, стандартизації та керівників проектів і програм / О.А. Лут, Ю.А. Шафорост // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки 2016, № 4. – С.13-17.

6. Шафорост Ю. А. Формування професійних вмінь студентів-екологів під час проведення лабораторних робіт із дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» / Ю.А. Шафорост // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2014. – № 6 (299) – С. 143-148.

7. Шафорост Ю.А. Використання інформаційних технологій в процесі вивчення курсу «Історія хімії» / Ю.А. Шафорост // Збірник наукових праць. Херсонський державний університет. Серія: Педагогічні науки – 2014. Випуск 66. – С.461-465.

8. Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю. А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14 (307) – С. 50 – 55.

9. Неділько С.А. Процессы фазообразования сверхпроводящих купратов R123 и R124 / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.А. Шафорост // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 9 (редкол.: О.А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 132 – 138.

10. Шафорост Ю.А. Заміщення в ВТНП-системах Ln1-xLn’xBa2Cu3O7±δ (Ln, Ln’=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, М.А. Зеленько. – Фізика і хімія твердого тіла. Серія: Хімічні науки – 2009. – Т. 10, №2, – С. 357–359.

11. Неділько С.А. Дослідження фазоутворення ВТНП сполук складу LnBa2Cu3O7±δ / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.А. Шафорост, М.А. Зеленько. – Український хімічний журнал. Серія: Хімія. 2009, – Т.75, №7, – С. 49-51.

Конференції:

1. Гаврилюк М. Н., Спрягайло О. В., Мельник Т. О., Шафорост Ю. А. Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук: етапи становлення та сучасність. Освітньо-науковий простір сучасної України. З нагоди 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 11 жовт. 2021 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. C.102-110.

2. Шафорост Ю.А. Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії. - Хімія, екологія та освіта: Збірник материалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 травня 2021 року). – Полтава, 2021. – с. 137–140.

3. Шафорост Ю.А. Використання творчих експериментальних завдань у курсі аналітичної хімії як розвиток творчих здібностей студентів. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 20 травня 2021 р.). - Черкаси: ЧНУ, 2021. 93-95 с.

4. Шафорост Ю.А. Семінарські заняття як засіб формування предметних компетентностей учнів з хімії. - Сучасні тенденції розвитку науки (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 травня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – 48-50 с.

5. Шафорост Ю.А. Вилучення хімічних речовин в процесі переробки шламів віскозного волокна / Ю.А. Шафорост, В.І. Бойко, Р.Л. Галаган, В.В. Липовецька. – Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14-15 березня 2019 року). – Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 67-70.

6. Yu. Shaforost, R. Galagan, Ya. Korol, T. Zaporozhets, V. Boyko WASTE-FREE RECYCLING OF SLUDGE WASTES OF “CHERKASY KHIMVOLOKNO”. - International Scientific Conference: «Molecular Engineering and Computational Modelling for Nanoand Biotechnology: From Nanoelectronics to Biopolymers», September 25–26, 2018, Cherkasy, Ukraine. Book of Abstracts. Cherkasy : Chabanenko Yu.A., 2018. – 152 p. ISBN 978-966-920-350-2.

7. O.V. Chukova A. Slepets, T.A. Voitenko, S.A. Nedilko, Y.A. Shaforost, S.G. Nedilko. Synthesis and properties of the R1-xCaxVO4, R = La, Y, Eu, Nd (0 ≤ x ≤ 0,5) compounds. International research and practice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS. P79. 2016/8.

8. Шафорост Ю. А. Маркетингова характеристика ринку мінеральних вод. – Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м.Полтава, 22–23 березня 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 296.

9. Бойко В. І., Шафорост Ю. А. Визначення вмісту важких металів в біологічних об’єктах методом рентгенівської флуоресцентної спектроскопії. – Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали ІV Міжнародна науково-практична інтернет – конференція (м.Полтава, 14–15 березня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С.39.

10. Шафорост Ю. Аналітичний контроль забруднення води в Кременчуцькому водосховищі (район с. Леськи) / Ю. Шафорост, В. Бойко, Т. Нінова. - Матеріали І Міжнародної наукової інтернет-конференції «Електроніка і фотоніка органічних наноматеріалів» (м. Черкаси, 6-7 червня, 2017 р.). – С. 70-77.

Посібники:

1. Лут О.А., Шафорост Ю.А. Методика розв’язування розрахункових задач з хімії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) / О.А. Лут, Ю.А. Шафорост. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021.- 200 с.

2. Мінаєва В. О., Шафорост Ю. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з аналітичної хімії (Загальні теоретичні основи. Якісний аналіз) – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 150 с.

3. В.О. Мінаєва, Ю.А. Шафорост. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019. – 190c.

4. Мінаєва В. О., Шафорост Ю. А. Розв’язування задач з аналітичної хімії (Загальні теоретичні основи): Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу за спеціальністю 102 – Хімія; 014 – Середня освіта (Хімія) – Черкаси, Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 322 с.

5. Лут О.А. Лабораторний практикум з неорганічної хімії елементів: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу за напрямком підготовки 6.040101 – Хімія / О.А. Лут, Ю.А. Шафорост, Л.Є. Чамара. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 159 с.

6. Шафорост Ю. А. Хімія з основами біогеохімії: Курс лекцій (Частина 1). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. А. Шафорост. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 180 с.

7. Мінаєва В.О. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз / В.О. Мінаєва, Т.С. Нінова, Ю.А. Шафорост. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 455 с.


Патенти:

1. Патент України на корисну модель № 142624,Шафорост Ю. А., Галаган Р.Л., Король Я.Д., Лут О.А. Спосіб безвідходної переробки цинквмісного шламу виробництва віскозного волокна. опубл. 25.06.2020, бюлетень № 12.

2. Патент України на КМ № 109964. Спосіб одержання високотемпературних керамічних надпровідників складу La1–xRxBa2Cu3Oy / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Я.Д. Король, В.І. Бойко. – № u 2015 12996: заявл. 29.12.2015; опубл. 26.09.2016, Бюл. №18. – 4 с.


Підвищення кваліфікації:

1) ЧНУ імені Богдана Хмельницького (Кафедра початкової освіти), період стажування: 01.04.2021 р.-14.05.2021 р. Наказ №14 від 20.01.2021 р.

2) Базовий курс із цифрової грамотності (початковий рівень) для державних службовців обсягом 0,1 кредит ЄКТС «Цифорова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google» від 23 квітня 2021 р.

3) Сертифікат освітнього проекту «На Урок» (створює та використовує у своїй роботі інтерактивні онлайн-тести «На Урок»). Сертифікат № ТС1-226901 від 27.04.2021 р.

4) Платформа інститутів Післядипломної Педагогічної освіти. Диплом №5007449 від 27.07.2020 р. «Педагогічні інновації та інструменти, впровадження нових підходів в сучасній освіті. Дистанційна освіта».

5) Платформа інститутів Післядипломної Педагогічної освіти. Сертифікат №4739287-6v від 27.07.2020 р. «Педагогічні інновації та інструменти, впровадження нових підходів в сучасній освіті. Дистанційна освіта». Тренінг з 23 липня по 24 липня 2020 р. за темою «Групова взаємодія під час дистанційного навчання».

6) Сертифікат учасника за участь у 7-му Регіональному семінарі підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні (27 жовтня 2017 р.).

7) КНУ імені Т.Г. Шевченка, кафедра неорганічної хімії. Стажування – з 23.05.2016 – 23.06.2016 р. Наказ № 17 від 27.01.2016 р.