Освіта: Закінчив Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність: біологія та хімія. Кваліфікація: учитель біології та хімії. Диплом: № 000066 від 26 червня 1996 року.

В 1996-1999 роках навчався в аспірантурі при кафедрі органічної хімії Черкаського національного університету під керівництвом професора Найдана В. М.

Початок роботи в університеті

З 2000 року працює на хімічному факультеті на посаді викладача кафедри органічної хімії. З 2008 року – старший викладач кафедри органічної хімії, якості та стандартизації навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Захистив дисертацію за темою “Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнів”. Спеціальність 02.00.03 – органічна хімія. Захист: 29.10.2009 року. Національний університет „Львівська політехніка”. Диплом кандидата хімічних наук: ДК №058659 від 10 березня 2010 року, протокол №17-07/2, м. Київ.

У 2012 році отримав вчене звання доцента. Атестат доцента: 12ДЦ №031501 від 29 березня 2012 року, протокол № 3/02-Д. Вчене звання: доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії.

Профілі у наукових базах даних – Google Scholar

Навчальна робота

Дисципліни, що викладає: «Фармацевтична хімія лікарських засобів органічних сполук», «Хімія органічна», «Агрохімія», «Методи синтезу органічних сполук».

Наукова робота

Розробка нових методів синтезу продуктів реакції аніонарил–сульфонілювання спряжених дієнів і методів одержання 1-аренсульфоніл-4-хлоро-2-бутенів – вихідних продуктів для синтезу 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнів, які можуть бути використані для добування високомолекулярних сполук з іонообмінними властивостями, а також нових видів синтетичних каучуків і гум на їх основі. Синтез активних фармацевтичних інгредієнтів, які є вихідними речовинами для виготовлення лікарських препаратів.

Основні наукові публікації:

Посібники:

1. Смалиус В. В. Органічна хімія. навч.-метод. посібн. [для студ. напрямів підготовки 091 Біологія, 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини), 201 Агрономія] / В. В. Смалиус. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. – 113 с.

2. Смалиус В. В. Хімія органічна : навч.-метод. посібн. [для студ. напрямів підготовки 091 Біологія, 014 Середня освіта (біологія)] / В. В. Смалиус. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 113 с.

3. Смалиус В. В. Хімія органічна та біоорганічна : навч.-метод. посібн. [для студ. напрямку підготовки "Біологія"] / В. В. Смалиус, Н. Є. Карловська. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с.

4. Карловська Н.Є. Органічний синтез : навч.-метод. посібн. [для студ. напрямку підготовки "Хімія"] / Н. Є. Карловська , С. Г. Юхимук, В. В. Смалиус. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 116 с.

Статті:

1. Bondarchuk S. V. A combined experimental and density functional study of 1-(arylsulfonyl)-2-R-4-chloro-2-butenes reactivity towards the allylic chlorine / S. V. Bondarchuk, V. V. Smalius, B. F. Minaev // J. Phys. Org. Chem. – 2015. – Vol. 28, N 6. – P. 403-413. (Scopus)

2. Бондарчук С. В. ЯМР, УФ и ИК спектры арилсульфонильных производных 1,3-бутадиена / С. В. Бондарчук, В. В. Смалиус, Е. В. Стромыло, В. А. Литвин, Г. В. Барышников, Б. Ф. Минаев // Вісник Черкаського університету. Серія хімічні науки. – 2014. – № 14(307). – С. 99–107.

3. Bryhas Andriy O. A four-step domino Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reaction / Andriy O. Bryhas, Vasyl S. Matiychuk, Tadeusz Lis, Vasyl Kinzhybalo, Victor V. Smalius, Mykola D. Obushak, // Tetrahedron Letters. – 2013 – V. 54. – P. 5667–5670. (Scopus)

4. Манько Ю. П. Гербістатна активність арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів: вивчення в курсі «Методи знешкодження засобів хімізації» / Ю. П. Манько, Я. П. Шатурський, В. К. Бухтіяров, О. М. Заславський, В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». – К., 2012. – Вип. 178 – С. 147–153.

5. Смалиус В. В. Реакційна здатність хлору в 1-арилсульфоніл-4-хлоро-2-бутенах / В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія хімічні науки. – 2012. – № 14 (227). – С. 79-89.

6. Смалиус В. В. Диазореакции с непредельными соединениями ХIІI. Взаимодействие 1-(п-сульфамоилфенилсульфонил)-1,3-бутадиена с хлоридами арилдиазония, 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами и тетрахлоркупратами(ІІ) арилдиазония / В. В. Смалиус, В. М. Найдан // Журнал общей химии. – 2011. – Т. 81. – № 3. – С. 471–473. (Scopus)

7. Смалиус В. В., Найдан В. М., Вуйцик Л. Б. Реакційна здатність хлору в 1-арилсульфоніл-4-хлоро- і 1-арилсульфоніл-2-метил-4-хлоро-2-бутенах / В. В. Смалиус, В. М. Найдан, Л. Б. Вуйцик // Хімія, технологія органічних речовин та їх застосування. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. № 667. – С. 71-78.

8. Смалиус В. В. Хлорарилювання 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієнів / В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія хімічні науки. – 2010. – № 175. – С. 125-131.

9. Смалиус В. В. Синтез 4-функціонально заміщених 1-арилсульфоніл-2-бутенів / В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія хімічні науки. – 2010. – № 174. – С. 104–110.

10. Манько Ю. П. Гербістатна активність арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів / Ю. П. Манько, В. М. Найдан, В. В. Смалиус, Я. П. Шатурський, Т. М. Якубович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – № 140 – С. 116–121.

11. Смалиус В. В. Диазореакции с непредельными соединениями ХII. Взаимодействие пара-карбоксифенилсульфонил-1,3-бутадиена с хлоридами арендиазония, 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами и с тетрахлоркупратами(ІІ) арендиазония / В. В. Смалиус, В. М. Найдан // Журнал общей химии. – 2007. – Т. 77. – № 4. – С. 627–629. (Scopus)

12. Найдан В. М. Діазореакції з 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієнами / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія хімічна. – 2006. – № 87. – С. 20–27.

13. Найдан В. М. Взаємодія акрилонітрилу, стиролу, бутадієну і ізопрену з тризаміщеними жирно-ароматичними триазенами / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус, О. В. Найдан // Вісник Черкаського університету. Серія хімічна. – 2006. – № 87. – С. 13–19.

14. Найдан В. М. Взаємодія ненасичених сполук з солями арилдіазонію в присутності нейтральних нуклеофілів / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус, О. Ю. Фесак // Вісник Черкаського університету. Серія хімічна. – 2006. – № 87. – С. 3–12.

15. Смалиус В. В. Диазореакции с непредельными соединениями. ХI. Взаемодействие фенил-, п-метил- и п-метоксифенилсульфонил-1,3-бутадиенов с хлоридими арендиазония и с 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами / В. В. Смалиус, В. М. Найдан // Журнал общей химии. – 2006. – Т. 76. – № 8. – С. 1350–1353. (Scopus)

16. Найдан В. М. Диазореакции с непредельными соединениями. Х. Взаимо¬действие п-хлор- и п-бромфенилсульфонил-1,3-бутадиенов с хлоридими арендиазония и с 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Журнал общей химии. – 2005. – Т. 75. – № 11. – С. 1854–1856. (Scopus)

17. Найдан В. М. Диазореакции с непредельными соединениями. IХ. орто-, мета- и пара-Нитрофенилсульфонил-1,3-бутадиены в реакции с 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Журнал общей химии. – 2005. – Т. 75. – № 4. – С. 619–621. (Scopus)

18. Найдан В. М. Диазореакции с непредельными соединениями. VIII. Взаимодействие 1,3-бутадиена и изопрена с ароматическими и жирно-ароматическими триазенами в присутствии оксида серы (IV) / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Журнал общей химии. – 2004. – Т. 74. – № 9. – С. 1495–1497. (Scopus)

19. Найдан В. М. Взаємодія ненасичених сполук з діазоамінобензолом / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, О. Ю. Фесак, В. В. Смалиус [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія хімічна. – 2002. – № 30. – С. 54–58.

20. Найдан В. М. Взаємодія 1-(п-нітрофенілсульфоніл)бутадієну-1,3 з хлоридами арендіазонію / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія хімічна. – 2002. – № 30. – С. 50–53.

21. Найдан В. М. Диазореакции с непредельными соединениями. VI. Взаимодействие 1-(п-нитрофенилсульфонил)бута-1,3-диена с хлоридами арендиазония / В. М. Найдан, В. В. Смалиус // Журнал общей химии. – 2001. – Т. 71. – № 11. – С. 1899–1901. (Scopus)

22. Найдан В. М. Нові напрямки реакції Меєрвейна / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, С. Г. Юхимук, О. Ю. Фесак, С. В. Плоха, В. В. Смалиус // Вісник Черкаського університету. Серія природничі науки. – 1997. – № 1. – С. 111–116.

Патенти:

1. Патент 81835 України на винахід, МПК С 07 В 45/00. Метод добування 1-(п-карбоксифенілсульфоніл)-4-хлор-2-бутену / Найдан В. М., Смалиус В. В.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № а 200603080; заявл. 22.03.2006 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.

2. Патент 71048 України на винахід, МПК С 07 В 45/04, Спосіб одержання 1-арилсульфоніл-2-R-4-хлор-2-бутену / Найдан В. М., Смалиус В. В.; заявник і власник Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – № 2002075626 заявл. 09.07.2002; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

Індекс цитування h (за даними SCOPUS) – 3

Посилання – 19

Підвищення кваліфікації

Листопад - грудень 2012 – Стажування у Черкаському державному технологічному університеті при кафедрі екології м. Черкаси, Україна.

Лютий - березень 2017 – Стажування у Черкаському державному технологічному університеті при кафедрі екології м. Черкаси, Україна.

З 2016 року за сумісництвом старший інженер-технолог виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів наукового центру дирекції розвитку фармацевтичної корпорації «Юрія-фарм» та займається розробкою синтезу і аналізом якості медичних препаратів.

Сертифікати: Сертифікат участі в Міжнародній конференції «Тенденції в області фармацевтичного виробництва і технологій в контексті розвитку української фармгалузі (19/10/2016)», м. Київ.